1307206Specific Contract II
เอกเทศสัญญา 2
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 9, 10, 14 ถึง 18


Legal principles pertaining to Loan, Deposit, Warehousing Compromise, Gambling and Betting, Agency, Brokerage of Civil and Commercial Code in Book III title IX, X, XIV to XVIII
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52