1307205Criminal Law II
กฎหมายอาญา 2
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1307104

Course Description
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 11


Legal principles pertaining to offences in Book II title I to XI of the Penal Code.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54