1307104Criminal Law I
กฎหมายอาญา 1
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกรทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง อายุความ และลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 อื่นๆ


General principles on criminal law; application of criminal law; punishments and measures of safety; criminal liability; criminal attempt, principals and supporters, concurrence of offences; recidive; prescription,
and pretty offences in Book I of the Penal Code.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54