1307103Public Law : General Principle
กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการ บ่อเกิด ความหมาย ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ
อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย อำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง และการใช้อำนาจของศาลปกครอง

Evolution, sources, meaning, limits and special character of public law; institute of public law, accompaniment and state of form, juristic person and the other institute of states; concepts and juristic method of public laws;
Theory structure of administration in state, power and significant theories pertaining to the exercise of power, especially separation of power; discretionary power and mandatory power; administrative act; exercise of power by administrative court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51