1307102Court System and Law on Court Organization
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจศาล และระบบศาลต่าง ๆ ของไทย ระบบศาลเดี่ยว ระบบศาลคู่ และศาลชำนัญพิเศษ องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี หลักทั่วไปในการดำเนินวิธีพิจารณา
และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

Law on Court Organization and legal principle pertaining to power of court and court system, single court system, dual and specialized court system; member of judges to give a decision; general principle of consider method in Court of Justice,
Administrative Court, Military Court and Constitutional Court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54