1306616Seminar on Law of Local Development
สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง เป็นต้น และแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต


Laws for local development; including legal problems occurred from local development such as environmental problem, city plan and so on. Including the future development of law concerning local development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215