1306615Seminar on Fiscal Law and Taxation of Local Authorities
สัมมนากฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการคลังและภาษีองค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเนื้อหาและปัญหาของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่นประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังศึกษาแนวโน้มของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในอนาคต


Concepts of fiscal law and taxation of local Authorities; legal problems of fiscal law and taxation of local authorities; types of local taxes; tax planning, and the future of laws concerning fiscal and taxation of local authorities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215