1306612Seminar on Decentralization and Local Government's Duties
สัมมนาการกระจายอำนาจกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการกระจายอำนาจของต่างประเทศและประเทศไทยรวมทั้งนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับใหม่ และศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ


Concepts, theories and the history of decentralization in various parts of the world and in Thailand, the relationship between central government and local government, problems concerning task, budget and staff of local
government in decentralization process, the ability enhancement of local government for the transfer of administrative responsibilities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215