1304513Body, Feminine-Musculine and Sexuality
ร่างกาย ความเป็นหญิงชาย และเรื่องเกี่ยวกับเพศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัย องค์ประกอบทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมที่มีส่วนนิยามและกำหนดบทบาทในเรื่องของความเป็นเพศ รวมทั้งแนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายของผู้หญิง


Factors, social composition, politics and culture that define and determine sexuality, the concept of woman body rights.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215