1304505Ethnic Groups in Thai Society
กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทางชาติพันธุ์-ชนกลุ่มย่อยในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยองค์การทางสังคม ความเกี่ยวพันกับชนกลุ่มอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกันในประเทศเพื่อนบ้านและกับคนไทยส่วนร่วม
มองวิถีทางด้านบูรณาการชนกลุ่มย่อยต่างๆ เข้ากับคนไทยส่วนใหญ่และวิธีการต่างๆ ที่ใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้น

Social organization, settlement patterns and inter-ethnic relationships; government politics towards ethnic groups in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215