1304503Basic Readings in Human Rights Study
ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษางานเขียนภาษาอังกฤษบางส่วนทางสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับเบื้องต้นในลักษณะอ่านเอาเรื่อง


Basic level of Human Rights Study excerpts in the English language as comprehension passages.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215