1304501Selected Texts in Social and Polotical Thought
งานเขียนคัดสรรทางความคิดทางการเมืองและสังคม
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านและการตีความงานคัดสรรของนักคิดทางการเมืองละสังคมในลักษณะเชิงวิจารณ์


Critical reading and interpretation of some polemics or selected texts of a thinker in social and political thought.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215