1304403Contemporary Issues in Human Rights Studies
ประเด็นร่วมสมัยทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ


Key contemporary issues on human rights studies in Thailand and the world.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215