1304402Theory of Social Justice
ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดว่าด้วยความยุติธรรมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน วิวาทะของนักคิดในสำนักคิดต่างๆ


Concepts of justice from the ancient time to the contemporary world, debates between various school of thoughts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215