1304401Women, Law and Politics
ผู้หญิงกับกฎหมายและการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับกฎหมายและการเมือง โดยพิจารณาถึงสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการเมืองที่มีต่อสถานภาพและสิทธิของผู้หญิง


Investigates the relationships of women, law and politics, the status of women under the law from the former time to the present day, impacts of politics on status and rights of women.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215