1304302Human Rights and Criminal Justice
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน ขององค์การสหประชาชาติ (United Nationas Standard, Norms and Guidelines) ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ การให้ความคุ้มครองสิทธิขึ้นพื้นฐานของผู้ต้องหา
จำเลย ผู้ต้องขังผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง

Philosophy and principles of human rights protection in criminal Justice. Emphasize will be placed on the United Nations Standard, Norms and Guidelines related to the issues; fundamental rights of the accused, defendant, injured person,
and witness in criminal case; the protection of children and woman rights.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215