1304301Dynamics of Democratization
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตย ได้แก่ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ บทบาทของชนชั้นนำ การต่อสู้เรียกร้องของประชาสังคม และสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ, การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


Different conditions and factors leading to democratic changes, Such as economic conditions, roles of elite, the struggle of civil society, and international contexts, democratic changes in different countries in the world.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215