1304203Marginalization and Human right Problem in Thai Society
ความเป็นชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและแนวความคิดว่าด้วยความเป็นชายขอบ กระบวนการทำให้เป็นคนชายขอบในสถานการณ์สากลและในสังคมไทย คนชายขอบและปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย


Definitions and concepts of marginalization, the process of marginalized in global and Thai context, marginal people and human rights in Thai society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215