1304102History of the Struggle for Rights and Freedom in Thai Society
ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดว่าด้วยเรื่อง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของสังคมไทย ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Concepts of rights and freedom in intellectual history of Thai society, the history of the struggle for rights and freedom in Thailand from past to present day.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215