1303504Human Rights Protection Mechanism
กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลไกทางกฎหมาย การเมือง และสังคม ที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน


Law, political and social mechanisms that necessary to human rights protection, role of the United Nations, inter-state institution, non-governmental organization, media and civil society in human rights protection.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215