1303303Foreign Policy of Major Powers
นโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1300103 หรือ
1300103

Course Description
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ ในบริบทของปัจจัยภายในและภายนอก


Foreign policy of major powers in the context of domestic and international settings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54