1303302Theories and Approaches of International Relations
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และมโนทัศน์ ทฤษฎีอำนาจ ทฤษฎีระบบ แนวคิดว่าด้วยบูรณาการและความขัดแย้ง มโนทัศน์ว่าด้วยพฤติกรรมในนโยบายต่างประเทศ การวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ


Study of various theories, approaches and concepts in international politics : Power Theory, System Theory, approaches in integration and conflict, concepts in foreign Policy behavior; systematic analysis of international politics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215