1303204International Law
กฎหมายระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ และแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต เชื้อชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง
การอนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาท สงครามอาชญากรรมทางสงคราม การก่อการร้าย ตัวประกัน และความเป็นกลาง

History and sources of international law; recognition of states and governments; rights and duties of states; territorial boundaries; diplomatic privileges and immunities; nationality; extradition; treaties and agreements;
arbitration and adjudication of disputes, war, war crimes, terrorism, hostages, and neutrality.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215