1303201Thai Foreign Relations
ความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานความสัมพันธ์ต่างประเทศของไทยในสมัยปัจจุบัน ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของผู้นำไทย นโยบายของไทยต่อประเทศมหาอำนาจและประเทศในภูมิภาคกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย


Foundations of modern Thai foreign relations; continuities and changes of Thai elites’ international outlook; Thai policy toward major powers and its neighboring countries; Thai foreign policy-making process.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215