1303102Selected Readings in International Relations
ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คัดสรรและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง


Selected International Relations and related writings in the English language as comprehension passages.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215