1302519Public Personnel Administration
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบราชการ ในฐานะที่เป็นอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล หน่วยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
โดยเน้นการประเมินคุณภาพ การฝึกอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน ทั้งนี้จะได้นำลักษณะของการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลโดยใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

History and evolution of bureaucracy as careers, philosophy of personnel administration, personnel administration process, agencies related to personnel administration. Emphases are on training and salary administration development.
. Characteristics of personnel administration in the private sectors are to be compared with those of personnel administration in the state sector by using cases of Thai personnel administration as an illustration.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54