1302518Public Management Information System
ระบบข้อมูลในการบริหารรัฐกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด หลักการที่สำคัญและประโยชน์ของระบบและองค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหารรัฐกิจ


Concepts, important principles and benefits of systems and elements of information ; information compilations ; information center administration for benefits in planning, controlling, and decision-making on public administration.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55