1302514Performance Appraisal for Public Personnel Administration
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ วิธีการ ระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะศึกษาแนวความคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบข้อมูล
เพื่อการบริหารงานบุคคล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลมาเพื่อการวิเคราะห์ ผลการประเมินและการใช้ผลการประเมินเพื่อการบริหารงานบุคคลในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ

Principles, techniques, systems, and instruments used for performance appraisal; systems of storing data which are able to be used for benefits in performance appraisal. Study concept and major principles of data systems for personnel
administration, utilization of computer in the systems of storing dada, utilization of data for analyzing appraisal results, and utilization of appraisal for personnel administration at different stages for consideration of
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54