1302513Comparative Public Administration in Southeast Asia
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธี ทฤษฎี และแบบเปรียบเทียบบริหารรัฐกิจ ประโยชน์ (และโทษ) ที่พึงจะได้รับ และจะได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะพิจารณาลักษณะสำคัญและปัญหาต่าง ๆ
ของระบบบริหารของประเทศเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมืองระบบกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นต้น

Methodologies, theories, and forms of comparing public administration; benefit and punishment. Comparatively study public administration systems of different countries in Southeast Asia by considering significant
characteristics and various problems of administration systems in these countries resulting from political influences, and systems of law, economy, society, and culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54