1302511Problems in Public Administration
ปัญหาการบริการรัฐกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจปัญหาการบริหารัฐกิจด้านต่าง ๆ โดยจะเน้นปัญหาการบริหารรัฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ การคลัง การงบประมาณ ฯลฯ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารรัฐกิจของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ.

A survey of problems in public administration in various aspects. An emphasis is on such problems in public administration of developing countries as personnel administration, organizational management,
finance, budgeting, and so forth. In this course there may be a case study and a report on problems concerning public administration of Thailand comparing with that of one or more foreign countries.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54