1302510Public Policy Analysis
การวิเคราะห์นโยบาย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและสาระของนโยบายสาธารณะ กระบวนการต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของสถาบันทางการบริหารในการกำหนดนโยบายสาธารณะ วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสาธารณะของประเทศต่าง ๆ
และวิเคราะห์ถึงวิธีการและปัญหาในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะนั้น ๆ

Characteristics and contents of public policy, different processes of policy determination, roles and influences of administrative institutions in determining public policy. Comparatively analyze public policies of different countries;
and analyze problems of administration in order to be in conformity of those public policies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54