1302506Public Sector Management
การจัดการภาครัฐ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยภาครัฐ บริการสาธารณะ การประสานงานและการร่วมปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการจัดการในรูปแบบ ลักษณะ และระดับต่าง ๆ ของภาครัฐ


Definitions, concepts and theories of public sector, public services, coordination and cooperation between public sector and private sector; public sector management system in different forms and at different levels.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54