1302505Human Resource Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจในองค์กร มุ่งพิจารณาศึกษาภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานหรือตำแหน่งหน้าที่
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวคิดและวิธีการรักษาพนักงาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของระบบแรงงานสัมพันธ์ และการใช้ประโยชน์ของบุคลากรเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

Vision and personnel policy-making in accordance with the vision of business in the organization. The study focuses on main commitment of human resource management. The missions include: seeking personnel with
competence with organizational culture; development of human resources in the organization, concepts and techniques of keeping officials, system of paying compensation, forms and system of labor relations,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54