1302504Labor Administration
การบริหารแรงงาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน การบริหารแรงงานในองค์การภาครัฐและเอกชน


Definitions, importance and process of labor relations; laws relating to labor; and labor administration in state and private sectors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54