1302503Public Finance Administration
การบริหารการคลังสาธารณะ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี นโยบาย และการบริหารงานคลังของรัฐ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น


Theories, policy, and administration of state finance at both nation and local levels.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet