1302502Public Budgetary Management Process
กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สาระต่าง ๆ ของงบประมาณในฐานะที่เป็นเครื่องมือนำนโยบายไปปฏิบัติ รูปแบบพัฒนาการ ระบบงบประมาณและกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทย


Different contents of budget as instruments of implementing the policy; development forms; budgetary systems and the appropriate decision-making process in
different situations; relations between administrative and political policies and budgets of Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54