1302501Local Wisdom and Local Administration
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน พื้นฐานความคิดและรากเหง้าของ วัฒนธรรม การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ความคิด และศักยภาพของตนในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไปปรับใช้กับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้สังคมพัฒนาอย่างมั่นคง และก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ

Concepts, importance of local wisdom, fundamentals of thoughts and roots of culture, encourage local people to use their thoughts and potential efficiently in local development, promoting local people to apply their local wisdom to local
local administration so that the society will develop with stability and will progress with quality.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54