1302305Public Policy and People Participation
นโยบายสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

Definitions importance of people participation; concepts of people participation in determining public policies; relations among public policies, decentralization, and people participation; and problems in people
participation in the process of public policy determination.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54