1302303Organization Theory
ทฤษฎีองค์การ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวทางวิเคราะห์ในการศึกษาองค์การประเภทต่าง ๆ ตลอดจนศึกษางานเขียนสำคัญที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและโครงสร้างขององค์การ โดยเน้นองค์การสาธารณะ


An analysis of theories and guidelines for analyzing different types of organizational behaviors and structures with an emphasis on public organizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54