1302302Comparative Public Administration
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง กระบวนการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารปัจจุบันระบบต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปรับตัวของระบบราชการต่อสภาวะแวดล้อม กระบวนการจัดและบริหารองค์การ
การควบคุมและความรับผิดชอบของระบบบริหารตลอดจนรูปแบบทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ระบบบริหารในเชิงเปรียบเทียบ

Comparative structures, operational process, and changes of current public administration system. Emphases are on historical developments, adaptation of official systems to the environment, processes of organizational
provision and administration, control and responsibility of the administration systems; forms of the theories and methods of comparatively analyzing administration systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54