1302301Public Policy - Making and Democracy
การกำหนดนโยบายสาธารณะกับประชาธิปไตย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดการกำหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะในระบอบประชาธิปไตย สิทธิในการกำหนดนโยบายสาธารณะของประชาชน บทบาทของรัฐ และประชาสังคมในกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะ
การวิเคราะห์และวิจารณ์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย

Theories and concepts of determining public policies, process of determining public policies in democracy, people’s rights to determine public policies, state and civil roles in the process of determining public policies, and analyses
and criticisms on the process of determining Thai public policies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54