1302201Politics and Policy Implementation
การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การตีความนโยบายสาธารณะเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของรัฐ การประเมินผลนโยบายและโครงการสาธารณะ


Public policy implementation in democracy, roles of those involved in stages of policy implementation, public policy interpretation for operating state projects, and assessment of public policies and projects.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54