1301545Comparative Law on Administrative Jurisdiction and Administrative Procedure
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1301542

Course Description
ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง เปรียบเทียบโครงสร้างของศาลปกครองตามหลักการของระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู่ เขตอำนาจของศาลปกครอง หลักการสำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนมาตราการบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครอง


Definitions and significance of the Administrative Court. Compare structures of the Administrative Court based on principles of the single-court system and double-court system, scopes of jurisdiction of the Administrative Court
principal principles of administrative procedure, and enforcement measures following the verdicts of the Administration Court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215