1301542Administrative Law
กฎหมายปกครอง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อำนาจปกครอง การบริการสาธารณะ เครื่องมือปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ การจัดระเบียบการและบทบาทของศาลปกครอง

Principles of the administrative law; principles of enforcing administrative power, public services, operational instruments of legality in duty performance of administrative officials, responsibility of the administrative
juristic control of duty performance, and organizing regulations and roles of the Administrative Court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55