1301541Decentralization
การกระจายอำนาจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ความหมายของการกระจายอำนาจ เปรียบเทียบการกระจายอำนาจของประเทศไทยและต่างประเทศ พัฒนาการกระจายอำนาจในประเทศไทย วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจของรัฐบาลปัจจุบัน
ปัญหาและทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศไทย

Concepts and definitions of decentralization; comparisons of decentralization between Thailand and foreign countries; developments of decentralization in Thailand. Analyze and make comments on the policy and operation
concerning decentralization of the current government, problems and directions of decentralization of Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55