1301531Religion and Politics
ศาสนากับการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก อันได้แก่ คริสต์ศาสนา, อิสลามพุทธและฮินดู โดยจะมุ่งเข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้ วิธีการไปถึงสังคมในอุดมคตินั้น ๆ
ซึ่งรวมถึงการพิเคราะห์ การใช้ความรุนแรงในศาสนาต่าง ๆ เป็นวิธีการทางการเมือง และศาสนาในเชิงความสัมพันธ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง

Philosophical, social and political concepts of major religions of the world, i.e. Christianity, Islam, Buddhism, and Hinduism. This course aims to understand "politics" as seen from viewpoints of these religions, the ideal society of each
of these religions, and approaches to those ideal societies. The study may include consideration of the use of violence in different religions as a political and religions approach in terms of relation with structural violence.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54