1301528Nationalism and Political Changes in Laos
ชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การก่อกำเนิด และ ลักษณะเฉพาะของชาตินิยมในลาว การนำเอาความคิดชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการระดมการสนับสนุนจากคนหลายเชื้อชาติ ชนเผ่า เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง


The formation and distinct characteristic of nationalism in Laos; the use of the nationalism as an instrument for mobilization people from different races and tribes for political changes.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet