1301528Nationalism and Political Changes in Laos
ชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การก่อกำเนิด และ ลักษณะเฉพาะของชาตินิยมในลาว การนำเอาความคิดชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการระดมการสนับสนุนจากคนหลายเชื้อชาติ ชนเผ่า เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง


The formation and distinct characteristic of nationalism in Laos; the use of the nationalism as an instrument for mobilization people from different races and tribes for political changes.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55