1301527Literature and Revolution in Laos
วรรณกรรมกับการปฏิวัติลาว
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการปฏิวัติในลาว โดยจะเน้นถึงการนำเอาวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ มารับใช้การปฏิวัติทั้งในช่วงสงครามกู้ชาติและ ช่วงการสร้างสรรค์สังคมนิยม


Relationships between literature and revolution in Laos. Emphasis is on the uses of various forms of literature to serve the revolution during the period of fighting for independence and the period of building socialism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54