1301525Southeast Asia in Modern World
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับระบบโลกสมัยใหม่ ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน


Complicated interactions between Southeast Asian countries and the modern world systems from late nineteenth century to the present.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet