1301522Radical Theory and Method
ทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แบบทวนกระแส
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์แนววิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น การวิเคราะห์แบบของขบวนการสิทธิสตรี การวิเคราะห์วาทกรรม และทฤษฎีแนววิพากษ์ ท้าทายแบบต่าง ๆ เช่น Deconstruction, Genealogy, Literary Theory เป็นต้น


Theories and methods of study apart from approaches of nature science analysis such as Feminist Political Theory analysis, discourse analysis, and different critical types of theory, e.g. Deconstruction, Genealogy, Literary Theory, and others.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54